4 opvallende knelpunten in de simulatie Zorgprestatiemodel Een terugblik op de intervisie van 11 maart

4 opvallende knelpunten in de simulatie Zorgprestatiemodel

De overgang naar het Zorgprestatiemodel (ZPM) heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van GGZ en FZ-organisaties. Tijdens de intervisie op 11 maart verdiepten we ons in de simulatie: waar bevinden zich de grootste financiële risico’s en hoe kunnen we die mitigeren? Samen met meer dan 35 deelnemers hebben we 4 opvallende knelpunten rondom de simulatie gevonden. We delen ze graag met jou in dit artikel!

Hoe staat het ervoor?

Bij de meeste deelnemers geldt dat de simulatie en de interpretatie van de resultaten nog loopt. Negen instellingen zijn nog niet gestart. Op één uitzondering na, zijn de behandelaren (nog) niet actief aangehaakt bij de ZPM-projecten. De deelnemers geven aan dat de behandelaren alleen op hoofdlijnen betrokken worden, soms via een nieuwsbrief. Men wacht eigenlijk op verdere duidelijkheid vanuit het landelijk programma. Zonder de exacte effecten is het lastig om ze nu mee te nemen, omdat er vragen spelen waarop nog geen antwoord is.

4 opvallende knelpunten

Als knelpunten in de simulatie wordt het volgende benoemd:

  • De afbakening van de settings (mono/multidisciplinair)
  • Onduidelijkheid over de invulling van de zorgcontractering 2022
  • Onduidelijk wat de effecten zijn op de zorgpaden (indirecte tijd)
  • Exacte definitie WO-psycholoog

De deelnemers geven aan dat het onduidelijk is hoe de simulatieresultaten gebruikt kunnen worden. Het zou 3 kanten op kunnen gaan: 

  1. Richting een benchmark met gelijksoortige instellingen
  2. Richting het interne proces: aanpassing van zorgpaden
  3. Richting de zorgcontractering: contracteermodellen bepalen op basis van de financiële impact

Bij het benoemen van risico’s springt de liquiditeit en (eventuele) bevoorschotting als grootste risico eruit. Alle systeemwijzigingen in het verleden bij ziekenhuizen, GGZ-instellingen en in het sociaal domein geven reden tot grote zorg op dit punt.

Meld je aan voor onze intervisiereeks over het Zorgprestatiemodel!

In de volgende twee online intervisies komen twee andere relevante onderwerpen aan bod:

1) Aanhaken behandelaren, hoe omgaan met indirecte tijd? (15 april)
Indirecte tijd wordt niet meer apart vergoed in het ZPM. Dat hoeft geen probleem te zijn als er voldoende dekking ontstaat vanuit de nieuwe tarieven. In sommige gevallen betekent dit het aanhaken van behandelaren en het opnieuw beoordelen van de zorgpaden. Hoe doen we dat? Wat zijn de ervaringen? Welk tijdspad trekken we hiervoor uit? Wat kan e-health en digitalisering hierin betekenen? Dat zijn de vragen voor deze intervisie. Meer weten en aanmelden >>

2) Bronregistratie en stuurinformatie (20 mei)
De stuurinformatie en dashboards moeten aangepast worden. Dat biedt de kans om opnieuw naar de stuurvariabelen en KPI’s te kijken. Die willen we in deze intervisie uitwisselen om van elkaar te leren. Daarnaast is het ook de vraag hoe snel de ICT-leveranciers zijn met het aanpassen van het EPD- en ECD-systeem. Wat zijn de ervaringen hiermee? Welke risico’s geeft dit? Welke afspraken worden hierover gemaakt? Meer weten en aanmelden >>