Een juiste zorgregistratie tijdens én na de coronacrisis

Een juiste zorgregistratie tijdens én na de coronacrisis

In de afgelopen periode had de acute coronazorg prioriteit en zijn veel geplande onderzoeken en behandelingen uitgesteld. Nu het erop lijkt dat we langzaam over de (intensive care) piekbelasting heen zijn, zullen de ziekenhuizen de geplande zorg waar mogelijk weer hervatten. Hierbij is het zaak dat de identificatie en registratie van (corona)patiënten juist en volledig is. Ook is het belangrijk dat de gewijzigde werkvoorraden inzichtelijk zijn, om zo de voorbereidingen te kunnen treffen voor de nieuwe en toekomstige werkvoorraden. 

Met name bij coronapatiënten speelt een juiste identificatie en registratie van zorg een belangrijke rol. De kans bestaat immers dat deze groep in de toekomst meer en intensievere zorg nodig heeft. 

Inzicht in de zorg aan coronapatiënten en bijbehorende kosten
Veel ziekenhuizen beschikken nu over speciale corona-afdelingen. Een juiste en volledige registratie van zorgactiviteiten, intercollegiale consulten/medebehandeling, kostenplaatsen en hoofdbehandelaarschap is essentieel. Zo kunnen afdelingen die zorg aan coronapatiënten leveren in een later stadium worden geïdentificeerd en is een goede kostprijsbepaling mogelijk.

Monitoring van gewijzigde werkvoorraden
De focus op de acute zorg - en daarmee minder op de planbare zorg -, betekent een verschuiving in de registratie van zorg. Door deze verschuiving zijn er andere risico’s op fouten dan normaal het geval is en zijn ook de daaruit volgende werklijsten anders verdeeld dan normaal. Om inzichtelijk te krijgen wat de werkvoorraad precies is, waar de prioriteit moet liggen en om ervoor te zorgen dat de werklijsten niet te hoog oplopen, is een dashboard onmisbaar. 

Met het dashboard van Q-Consult Zorg maken wij inzichtelijk wat de in- en uitstroom van fouten op de werklijsten is, wanneer het om de registratie van coronapatiënten gaat en hoe het verloop van fouten is. Op deze manier kun je gemakkelijker prioriteren en snel overzicht krijgen.

Inzichtelijk maken van onderregistratie
Op de intensive care en de speciaal ingerichte corona-afdelingen is veel acute zorg geleverd en geregistreerd. Het risico bestaat echter dat de geleverde zorg niet juist en/of niet volledig is geregistreerd. Met een quickscan op de registratie van de afgelopen maanden kunnen wij onderzoeken of, en zo ja in welke mate, sprake is van onderregistratie.

Onze ondersteuning

Wij kunnen ondersteunen op het gebied van de DBC-registratie van coronapatiënten, evenals bij de registratie van de reguliere zorg. Hierbij kun je denken aan:

  • Het op orde brengen van juist hoofdbehandelaarschap in combinatie met de juiste toewijzing van de verrichtingen. 
  • Ondersteunen bij het (handmatig) identificeren en corrigeren van geregistreerde (ICD-10)-diagnoses en kostenplaatsen van coronapatiënten.
  • Inzichtelijk maken en corrigeren van onderregistratie van geleverde acute zorg.
  • Corrigeren van multidisciplinaire behandelingen, medebehandelingen, intercollegiale consulten, ic-dagen en verpleegdagen.

Ook kunnen wij ondersteunen bij: 

  • Het inrichten van dashboards om prioritering van de correcties mogelijk te maken.
  • Het wegwerken van (reguliere) achterstanden door ziekteverzuim van het eigen personeel.
  • Het invullen van functies op ad interim-basis wegens vakantie/verzuim van personeel.

Onze hoogopgeleide talenten zijn getraind in de DBC-methodiek en kunnen per direct aan de slag. Zij worden ingewerkt en begeleid door onze consultants. Wij kunnen ondersteunen met één talent, een talent en een consultant samen en/of een team van talenten en consultants. Precies hoeveel mensen en welke expertise nodig is. Wij kunnen helpen bij alle (complexe) bedrijfsvoeringsvraagstukken. Plotseling meer of juist minder ondersteuning nodig? Wij regelen het snel.